اردو ، دریای عسگرآباد , 25 اردیبهشت 1396

یک روز به یاد ماندنی برای توانخواهان مرکز معلولین طراوت و گرقتن عکس یادگاری

معلولیت محدودیت نیست ...