در تاریخ 6شهریور 96 به مدت 1 هفته، در بازارچه هفتگی منطقه آزاد انزلی، نمایشگاه مرکز طراوت برگزار شد و مورد استقبال مسافران و مردم قرارگرفت.