((مشاوره فردي ))

گفتگوي رو در رو بين مددجویان مرکز و مشاور است كه به منظور كشف علل مشكل مددجو و پيدا كردن راه حل براي آن ؛ صورت مي گيرد.