(مشاوره گروهي ))

عبارت است از: گفتگوي رو در رو بين چند نفر از مددجویان به منظور تبادل نظر در زمينه علايق ، رغبتها، مسايل و مشكلاتي كه مددجویان مرکز در ارتباط با خود يا در تعامل با ديگران دارند و اتخاذ تصميم منطقي در موارد ذكر شده .


مشاوره گروهي در مقايسه با مشاوره انفرادي ، اولاً: از نظر زمان و مخارج ، مقرون به صرفه است .
ثانيا: اعضاي گروه ، رفتارهايي در گروه مي آموزند و به انتقاد از خود و ديگران مي پردازند.
ثالثا: اعضا متوجه مي شوند كه داشتن مشكل ، منحصر به آنان نيست وديگران نيز مشكلات مشابهي چون آنان دارند.
البته بايدتوجه داشت كه همه مشكلات و مسايل در مشاوره گروهي قابل طرح نيست .بنابراين ،مشاوره گروهي با همه محاسنش ‍محدوديتهايي نيزدارد.